Searchable Encryption Searchable Encryption -

Searchable Encryption

Dynamic Searchable Symmetric Encryption with Forward and Stronger Backward Privacy
Cong Zuo, Shi-Feng Sun, Joseph K. Liu, Jun Shao and Josef Pieprzyk

Towards Efficient Verifiable Forward Secure Searchable Symmetric Encryption
Zhongjun Zhang, Jianfeng Wang, Yunling Wang, Yaping Su and Xiaofeng Chen

Generic Multi-keyword Ranked Search on Encrypted Cloud Data
Shabnam Kasra Kermanshahi, Joseph Liu, Ron Steinfeld and Surya Nepal

An Efficiently Searchable Encrypted Data Structure for Range Queries
Florian Kerschbaum and Anselme Tueno


Questions?

✆ Contact the organizing committee: esorics2019 [at] uni [dot] lu

Questions?

✆ Contact the organizing committee: esorics2019 [at] uni [dot] lu

Questions?

✆ Contact the organizing committee: esorics2019 [at] uni [dot] lu

Questions?

✆ Contact the organizing committee: esorics2019 [at] uni [dot] lu